^Wróć na górę strony

  • Klub Suzuki - Styl życia

    Jesteśmy grupą pasjonatów, przyjaciół, którzy pragną sobie pomagać i wspólnie się bawić. Razem budowaliśmy i cały czas rozbudowujemy forum internetowe, organizujemy wspólne imprezy, gdzie możemy się poznać układać plany na przyszłość.

  • Samochody terenowe

    Interesuje Cię jazda w terenie?? W naszym Klubie zrealizujesz swoje pasję związane z jazdą w trudnych warunkach. .

  • Samochody miejskie

    Kochasz próby sprawnościowe, dyskusje o tuningu czy innych kwestiach związanych z motoryzacją?? Zapraszamy do nas.

Forum Klubu Suzuki

Nasz Facebook

Partner Tytularny

Sponsorzy

Nasz Sklepik

  

Stronę przegląda

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Klub Miłośników Suzuki" i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu "Klubem".
2. Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.,Nr 79 poz. 855 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
3. Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
4. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej. Siedzibą Klubu jest Łódź.
§ 2.
1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych. Klub jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzacji marki SUZUKI.
2. Klub umożliwia wszystkim zainteresowanym wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy technicznej, historycznej, kulturalnej i innej związanej z pojazdami SUZUKI. Służy wzajemnym kontaktom użytkowników i sympatyków pojazdów SUZUKI, organizowaniu sportu, turystyki motorowej, imprez towarzyskich i kulturalnych, podnoszenia bezpieczeństwa ruchu i kwalifikacji osób kierujących pojazdami. Klub służy również utrzymaniu kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami firmy SUZUKI w Polsce oraz poza jej granicami.
3. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, w razie konieczności, Klub może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych, jak również zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu.
4. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze.
5. Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnego logo. W szczególności znak firmowy Suzuki musi być używany wyłącznie za porozumieniem z osobami uprawnionymi do rozporządzania nim.
6. Klub posiada domenę internetową WWW.KLUBSUZUKI.PL
7. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.
Rozdział 2.
Cele i sposoby działania
§ 3.
1. Celem działalności Klubu jest:
a. Konsolidacja i rozwój środowiska użytkowników i sympatyków pojazdów Suzuki oraz rozwijanie ich wzajemnych kontaktów.
b. Działania promujące, mające na celu popularyzację marki Suzuki oraz jej historii.
c. Wzajemna pomoc poprzez udzielanie porad związanych z eksploatacją, budową, serwisem, warunkami zakupu pojazdów Suzuki.
d. Ocena poziomu jakości obsługi w autoryzowanych salonach sprzedaży i autoryzowanych oraz nieautoryzowanych serwisach pojazdów Suzuki.
e. Tworzenie lobby użytkowników i sympatyków pojazdów Suzuki w Polsce.
f. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
g. Organizowanie i popularyzowanie masowego i wyczynowego sportu motorowego.
h. Utrzymywanie kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami firmy Suzuki w celu zapewnienia Klubowi jak najlepszego dostępu do informacji na temat produktów i usług oferowanych przez tą firmę.
i. Utworzenie (w drodze zakupu, darowizny, opracowania, wymiany) i organizacja pełnego zbioru dokumentacji technicznych (eksploatacja, naprawa, technologia budowy.. .itp) wszystkich modeli Suzuki oraz materiałów i wydawnictw z zakresu historii marki Suzuki.
§ 4
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. Prowadzenie strony WWW oraz forum dyskusyjnego w sieci Internet;
b. Działalność popularyzującą historię marki Suzuki;
c. Organizację imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych związanych z motoryzacją;
d. Pokazy pojazdów Suzuki;
e. Testy pojazdów Suzuki;
f. Testy serwisów i salonów sprzedaży pojazdów Suzuki;
g. Promocję Klubu i marki Suzuki w mediach;
h. Uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych z udziałem pojazdów Suzuki;
i. Prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych i technicznych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców;
j. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
k. Nawiązanie współpracy z oficjalnymi przedstawicielami firmy Suzuki w Polsce.
l. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie lub poprzez udział innych podmiotów gospodarczych i przekazywanie uzyskanych tą drogą zysków na cele statutowe
m. Inne formy realizacji celów statutowych Klubu, przyjęte przez Zarząd - w ramach jego uprawnień statutowych.

Rozdział 3.
Członkostwo w Klubie
§ 5.
Członkowie Klubu dzielą się na:
a. Zwyczajnych
b. Wspierających
c. Sympatyków
d. Honorowych
§ 6.
1. Członkiem Zwyczajnym Klubu („Klubowiczem”) może być każdy
obywatel mający pełną zdolność do czynności prawnych , ukończone lat 18 i nie
pozbawiony praw publicznych , posiadający pojazd marki Suzuki lub będący
sympatykiem tej marki , wykazujący zainteresowanie realizacją celów Klubu. Warunkiem
jest spełnienie innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie
regulaminami.

2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że:
a. Kandydat na członka złożył właściwą, odpowiednio wypełnioną Deklarację przystąpienia do klubu. Deklaracja ta może mieć również formę elektroniczną;
b. w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji o której mowa powyżej dokonał wpłaty na konto Klubu należnej składki członkowskiej z wyraźnym wskazaniem danych pozwalających na identyfikację Kandydata;
c. w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji o której mowa powyżej przesłał na adres korespondencyjny Klubu własnoręcznie podpisane Oświadczenie o chęci przystąpienia do Klubu, znajomości i woli przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Klubu.
3. Wzory Deklaracji i Oświadczenia, o których mowa powyżej są udostępnione kandydatom na stronach internetowych Klubu.
4. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków kandydata który nie spełnia warunków statutowych lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje w ocenie i wiedzy Zarządu, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał władz Klubu i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego, o czym kandydat na członka winien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od daty uchwały.
5. Potwierdzeniem członkostwa jest odpowiednia indywidualna karta klubowa lub legitymacja zgodna z aktualnie obowiązującym wzorem.
§ 7.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym;
b. Zgłaszania postulatów i wniosków oraz wyrażania opinii dotyczących działalności Klubu;
c. Uczestnictwa we wszelkiego rodzaju szkoleniach, zlotach i imprezach organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy Klubu;
d. Korzystania ze sprzętu i urządzeń klubowych;
e. Korzystania ze wszelkiego rodzaju zniżek udzielanych członkom klubu przez współpracujące z Klubem podmioty;
f. Noszenia odznak klubowych i reprezentowania jego barw;
g. Brania udziału w innych pracach klubu związanych z realizacją celów statutowych;
h. Dobrowolnego wspierania Klubu w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub innej;
§ 8.
1. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
a. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
b. Czynny udział w pracach Klubu i realizacji jego celów oraz regularne opłacanie składek członkowskich;
c. Ochrona majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego
d. Godne reprezentowanie Klubu, poprzez dbanie o własną postawę moralną, zachowanie nienagannej kultury osobistej i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego.
e. Dbanie o dobre imię Klubu, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
f. Popularyzowanie znajomości marki Suzuki, krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
g. Podnoszenie poziomu wiedzy własnej w zakresie tradycji i techniki Suzuki oraz techniki i bezpieczeństwa jazdy.
h. Udzielanie koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu;
§ 9.
1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, która zadeklaruje bezinteresowną pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną na rzecz Klubu.
2. Przyjęcia w poczet Członków Wspierających Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że kandydat lub upoważniony przedstawiciel kandydata na Członka Wspierającego złożył pisemną deklarację przystąpienia do klubu, zobowiązał się przestrzegać statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Klubu oraz działać na jego rzecz poprzez zadeklarowaną pomoc.
3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Klubu.
4. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. Poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni.
§ 10.
1. Członkiem Sympatykiem Klubu może zostać każdy obywatel, także małoletni (za zgodą opiekunów), deklarujący taką chęć. Sympatykiem zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na internetowej stronie Klubu.
2. Członek Sympatyk pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku uiszczania składek członkowskich. Członek Sympatyk nie korzysta ze zniżek, rabatów i upustów udzielanych na rzecz Klubu i jego Klubowiczów.
§ 11.
1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Klubu Zarząd w drodze uchwały może przyznać członkostwo honorowe; (członek honorowy).
2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. Poza tym posiada takie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich.
3. Potwierdzeniem członkostwa jest odpowiednia karta klubowa lub legitymacja podpisana przez Prezesa lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu.
§ 12.
1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
a. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu
b. śmierci członka a w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej lub jej likwidacji;
c. skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich;
d. wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz klubu lub działania na jego szkodę oraz nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Klubu;
e. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
f. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Klubu. Wniosek ten rozpatrywany jest przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
§ 13.
1. O posiedzeniu na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie 14 dni wcześniej w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
2. Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę.
3. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu 2 tygodni od daty jej uchwalenia. Odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę ma prawo zmienić. Odwołanie powinno być rozpoznane przez najbliższym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego. O terminie i miejscu tego posiedzenia na którym ma być rozpatrywane odwołanie powiadamia się odwołującego z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Odwołujący może uczestniczyć na posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego i odpierać stawiane mu zarzuty.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 14.
Władzami Klubu są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
§ 15.
1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej głosowanie we wszystkich sprawach Klubu, z wyjątkiem wyboru władz Klubu, może odbyć się poprzez osobiste, pisemne lub elektroniczne (na formularzu www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – przy zagwarantowaniu jednoznacznej identyfikacji oddającego głos) oddanie głosu.
2. Wybór Władz Klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, poprzez osobiste oddanie głosu. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 15 ust. 8
3. O głosowaniu przez Walne Zgromadzenie należy powiadomić członków przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem głosowania wraz z podaniem do wiadomości treści uchwał mających podlegać głosowaniu. Oficjalnym miejscem ogłoszenia uchwał mających podlegać głosowaniu jest klubowa strona internetowa Klubu. Ogłoszenie w wymaganym terminie treści uchwały podlegającej głosowaniu na stronie internetowej uważane jest za prawidłowe jej ogłoszenie.
4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 16 ust. 5 i § 17 ust. 3 . Warunkiem jest podanie treści uchwał nad którymi ma odbyć się głosowanie do wiadomości członków oraz organów uprawnionych do głosowania na dwa tygodnie przed terminem głosowania.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane "za" lub "przeciw" uchwale, która ma być podjęta. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Uchwały o zmianie i uzupełnieniu statutu są podejmowane wyłącznie przez Walne Zgromadzenie i są ważne jeżeli zostały podjęte kwalifikowaną większością tj. 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 16 ust. 5 i § 17 ust. 3 .
7. Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne Walnego Zgromadzenia może zarządzić jednogłośnie Zarząd na wniosek każdego z członków Klubu.
§ 16.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu, nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w czasie trwania kadencji Zarządu w połowie jej trwania jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
3. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd obowiązany jest wprowadzić uchwałę lub punkt obrad do porządku Walnego Zgromadzenia, jeśli wniosek składa co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Klubu lub Komisja Rewizyjna i jest on złożony Zarządowi na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia i przedstawia kandydaturę na przewodniczącego posiedzenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.
§ 17.
1. Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Powinno się ono odbyć w ciągu dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.
3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie.
§ 18.
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym tylko członkowie zwyczajni.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
3. W Walnym Zgromadzeniu można brać udział tylko osobiście, za wyjątkiem członków wspierających będącym osobami prawnymi, którzy biorą udział przez swych przedstawicieli.
4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalanie zmian statutu
b. uchwalanie wytycznych programowych działalności klubu
c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
d. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję
e. wybór członków władz Klubu oraz ich odwoływanie
f. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu;
g. rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich i Sądu Koleżeńskiego (skreślenia, wykluczenia, udzielenia kary)
h. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
§ 19
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków.
1.1 Wybór Prezesa Zarządu następuje w wyborze bezpośrednim w głosowaniu jawnym przez
wszystkich uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym.
1.2 Wybrany w drodze głosowania jawnego Prezes Zarządu przedstawia 4 kandydatów na
członków Zarządu podając jednocześnie funkcje jakie będą pełnili w nowo wybranym
Zarządzie.
1.3 Przedstawione przez Prezesa Zarządu kandydatury na członków Zarządu podlegają
przegłosowaniu przez wszystkich uprawnionych obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo – Wyborczym.
1.4 W razie nie uzyskania zwykłej większości głosów dla przedstawionych przez Prezesa
Zarządu kandydata lub kandydatów , Prezes przedstawia kolejnych kandydatów do
przegłosowania przez zgromadzonych do momentu wyboru pełnego składu Zarządu
Stowarzyszenia.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata . Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy z chwilą odbycia następnego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie czterech lat
3. Każdy członek Klubu może być wybierany wielokrotnie do Zarządu.
4. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd formalnie - Protokółem potwierdza podział
poszczególnych funkcji dla wszystkich wybranych jego członków poza Prezesem wybranym w
wyborze bezpośrednim przez Walne Zgromadzenie podział dotyczy dwóch Vice – prezesów ,
Sekretarza oraz Skarbnika.
5. Ze względów rejestracyjnych powołanie pierwszego składu Zarządu powierza się Zebraniu Założycielskiemu.
6. Podział zadań poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
7. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością klubu
b. wybór delegatów do organizacji , których Klub jest członkiem
c. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
d. nadawanie godności członka honorowego
e. przyjmowanie nowych członków w poczet Klubu
f. uchwalanie regulaminów obowiązujących w Klubie
g. uchwalanie preliminarzy budżetowych Klubu
h. zatwierdzanie bilansów i sprawozdań
i. powoływanie wszelkiego rodzaju komisji doraźnych, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania;
j. podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich
k. uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności statutowej i gospodarczej Klubu
l. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania ruchomości i nieruchomości
m. uchwalanie struktury wewnętrznej Klubu, jego biura oraz regulaminu działalności gospodarczej
n. udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności (w tym gospodarczej) Klubu oraz określanie wysokości zobowiązań które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Klubu;
o. udzielanie nagan i kar Klubowiczom
8. Zarząd realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa lub Vice-prezesa Zarządu, z podaniem porządku obrad. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów, określa regulamin Zarządu.
9. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni, a także członkowie Klubu lub osoby trzecie w przypadku ich imiennego zaproszenia przez Zarząd. Członkowie Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym.
10. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia - jeden z członków Zarządu.
11. Do działania w imieniu Klubu uprawnieni są samodzielnie członkowie Zarządu - w ramach udzielonych im przez Zarząd pełnomocnictw.
12. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów w Zarządzie, rozstrzyga głos Prezesa Klubu.
§ 20.
1. Sąd Koleżeński jest organem w składzie 3 osobowym, zwoływanym doraźnie przez Zarząd spośród członków klubu, dla rozstrzygnięcia sporów zaistniałych między członkami Klubu. Każda ze stron ma prawo powołać jednego arbitra a ci powołują superarbitra. W razie braku powołania arbitra przez którąkolwiek ze stron, arbitra tego powołuje Zarząd.
2. Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi dowodami.
3. Sąd Koleżeński stosuje kary określone w rozdziale 5 z wyłączeniem orzeczenia czasowego zakazu brania udziału w imprezach klubowych lub zawodach, zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia z Klubu. Dla orzeczenia tych kar wymagane jest zatwierdzenie ich przez Zarząd.
4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, który zaskarżone orzeczenie może uchylić lub zmienić. Decyzje Walnego Zgromadzenia jako organu odwoławczego są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) członków wybranych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery (4) lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
4. Ze względów rejestracyjnych powołanie pierwszego składu Komisji Rewizyjnej powierza się Zebraniu Założycielskiemu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
6. Każdy członek Klubu może być wybierany wielokrotnie do Komisji Rewizyjnej.
7. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:
a. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu;
b. badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodności z budżetem;
c. sporządzanie sprawozdań, które przedstawia Walnemu Zgromadzeniu;
d. przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
8. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na rok.
9. Mandat członka Komisji Rewizyjnej lub Członka Zarządu wygasa:
a. z chwila złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu
b. odwołania przez Walne Zebranie zwołane w tym celu
c. z upływem kadencji
d. w momencie ustania członkostwa w Klubie
10. Z chwilą wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej - Zarząd zobowiązany jest podjąć kroki zmierzające do wyboru nowego członka najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zaistnienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w § 21 ust. 9
11. Swoją rezygnację Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składa w formie pisemnej pozostałym członkom pełniącym funkcje.
12. W sytuacji gdy nastąpiłoby jednoczesne wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - Zarząd ma obowiązek zarządzić natychmiastowe głosowanie w sprawie wyboru nowych władz Klubu a mandaty członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasają z chwilą wyboru nowych władz Klubu.
13. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5.
Wyróżnienia i kary
§ 22.
1. Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków członka Klubu w szczególności aktywny udział w pracach na rzecz i dobro Klubu członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd w formie:
a. pochwały na piśmie
b. nagród rzeczowych lub pieniężnych
c. honorowych odznak Klubu
d. zniżek w opłatach związanych z uczestnictwem w imprezach klubowych, w których uczestnictwo jest odpłatne
2. Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu, na członków zwyczajnych w zależności od wagi uchybienia, mogą być nakładane następujące kary:
a. upomnienie
b. nagana
c. zakaz czasowego brania udziału w imprezach lub zawodach sportowych
d. czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Klubu
e. wykluczenie z klubu
3. Karę wykluczenia można nałożyć tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatnich trzech lat stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę klubu lub popełnienia przestępstwa ze szkodą dla klubu czy też innego, którego ciężar stoi w sprzeczności z dobrym imieniem Klubu.
Rozdział 6.
Majątek i fundusze
§ 23.
1. Majątek klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a. wpisowe i składki członkowskie
b. dochody z majątku klubu i działalności gospodarczej
c. darowizny, spadki, zapisy
d. dotacje, środki z ofiarności publicznej;
e. odsetki od lokat
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd;
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub jednego z vice-prezesów. W pozostałych sprawach Zarząd może być reprezentowany jednoosobowo przez prezesa lub upoważnionego uchwałą Zarządu innego członka Zarządu.
§ 24.
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
a. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała – PKD 18.22.A
b. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała – PKD 18.22.B
c. Produkcja bielizny – PKD 18.23.Z
d. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 18.24.Z
e. Wydawanie książek – PKD 22.11.Z
f. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – PKD 22.13.Z
g. Wydawanie nagrań dźwiękowych – PKD 22.14.Z
h. Działalność wydawnicza pozostała - PKD 22.15.Z
i. Introligatorstwo – PKD 22.23.Z
j. Działalność graficzna pomocnicza – PKD 22.25.Z
k. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 25.24.Z
l. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 51.19.Z
m. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 52.63.B
n. Reklama – PKD 74.40.Z
o. Działalność fotograficzna – PKD 74.81.Z
p. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B
q. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42.B
r. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 91.33.Z
s. Produkcja filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z
t. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 93.04.Z

Rozdział 7.
Rozwiązanie Klubu i Postanowienia Końcowe
§ 25.
1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu może być podjęta wyłącznie przez Walne Zgromadzenie i jest ważna jeżeli została powzięta kwalifikowaną większością tj. 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania wg listy członków na dzień w którym odbyło się głosowanie, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 16 ust. 5 i § 17 ust. 3
2. Czynności w zakresie likwidacji Klubu podejmuje Komisja Likwidacyjna, w której skład wchodzi Prezes i dwóch członków Klubu wybranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o likwidacji Klubu.
3. Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokończenie działań i akcji podjętych przez Klub i wykonywanie jego działań statutowych.
4. Środki pozostałe w dyspozycji Klubu są przeznaczane na cel, który określa Walne Zgromadzenie. Cel ten musi mieścić się w zakresie zamieszczonym w rozdziale "Cele i Sposoby działania" niniejszego Statutu.
5. Komisja Likwidacyjna składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

Copyright © 2013. Klub Suzuki Polska  Rights Reserved.